Vážení čtenáři,

vydavatelství Borgis začalo deník Právo prodávat i v elektronické podobě. Z tohoto důvodu již nebudou na webu www.pravo.cz články z aktuálního vydání volně přístupné pro zahraniční čtenáře. Deník Právo si můžete předplatit zde.


Zavřít

redakce PRÁVO, BORGIS, a.s.

NEZÁVISLÉ NOVINY
Pátek 25. května 2018
Pouze přehled informací. Plné znění textů v papírovém vydání novin.
REKLAMA
REKLAMA

Inzerce v Deníku Právo


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE

I. ZADÁVÁNÍ INZERÁTŮ

 1. Inzeráty se přijímají na základě písemné objednávky nebo na základě uzavřené smlouvy.
 2. Vydavatel vystaví jako doklad o přijetí inzerátu potvrzení o termínu a kalkulaci ceny.
 3. Vydavatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech po odsouhlasení změny termínu se zadavatelem změnit termín otištění, a to nemá-li zadavatel ve sjednané kalkulaci 20% přirážku za požadované umístění.
 4. Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro výrobu inzerce je odpovědný zadavatel.
 5. Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci.
 6. Vydavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.
 7. V objednávce je zadavatel povinen uvést především tyto údaje: obchodní jméno firmy, sídlo firmy, místo podnikání nebo bydliště, IČO, DIČ, bankovní spojení, v případě, že zadavatel je subjekt, který má s vydavatelem uzavřenu smlouvu o zprostředkování inzerce, též obchodní název firmy, pro kterou je inzerce zprostředkována.

II. KOREKTURA NÁHLEDU

 1. Náhledy vyrobeného inzerátu budou poskytnuty zadavateli pouze na jeho výslovné přání. Pokud se v dohodnutém termínu zadavatel nevyjádří k provedené redakční úpravě, předpokládá se, že s ní souhlasí. Lhůta pro provedení korektury, nebude-li stanovena v konkrétním případě jinak, činí 6 hodin od zaslání korektury e-mailem.
 2. Vydavatel zaručuje pro své tituly standardní jakost tisku inzerce, limitovanou kvalitou dodaných podkladů k výrobě a použité technologie a standardizovaného papíru pro rotační tisk.

III. ÚPRAVY A UMÍSTĚNÍ INZERÁTŮ V TITULU

 1. Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inzeráty a mohly by být považovány za redakční text, budou označeny informací „Inzerce“, nebo „Komerční prezentace“ a číslem inzerátu.

IV. INZERÁT UVEŘEJNĚNÝ POD ZNAČKOU

Vydavatel je povinen shromažďovat a předávat zadavateli došlé odpovědi na inzeráty průběžně v době 4 týdnů od data zveřejnění. Po této době není vydavatel povinen došlé odpovědi evidovat a uchovávat.

V. PRÁVO ODMÍTNOUT INZERCI

 1. Vydavatel je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerátu jen v případě, kdy jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám a zájmům vydavatele, nebo je-li v rozporu s právními předpisy.
 2. Vydavatel není povinen zadavateli inzerce zdůvodňovat, proč inzerci odmítl.
 3. Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, resp., pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky. Toto opatření může vydavatel uplatnit i v průběhu dlouhodobé reklamní kampaně, kdy zadavatel průběžně neplní své závazky.

VI. NEPLNĚNÍ ZAKÁZKY

 1. Pro případ zásahu vyšší moci je vydavatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.
 2. Pokud nedojde k naplnění dohodnuté zakázky, ze které byla zadavateli stanovena příslušná sleva, a to vinou zadavatele, je tento povinen uhradit vydavateli rozdíl mezi dohodnutou a skutečnému plnění odpovídající slevou vyplývající z ceníku.
 3. Z prokazatelně závažných redakčních důvodů si vydavatel vyhrazuje právo nedodržet potvrzenou pozici inzerátu. V takovém případě nebude příplatek za požadované umístění fakturován a zákazník nemá nárok na další slevu.

VII. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Vydavatel si vyhrazuje právo stanovit individuální obchodní a platební podmínky, včetně cen inzerce, na specializovanou inzerci.

VIII. REKLAMACE - NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

 1. Zadavatel má v případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo bezchybný náhradní inzerát, avšak pouze v rozsahu, v němž byl účel inzerátu omezen.
 2. Zadavatel nemá nárok na reklamaci odlišné barevnosti svého inzerátu, pokud jako součást předaných podkladů nedodal současně barevný nátisk inzerátu, případně byl-li vydavatelem upozorněn na nevhodné zpracování pro rotační tisk.
 3. Pokud se v průběhu tisku projeví takové nedostatky v podkladech, které při příjmu zakázky nebyly patrné, nemá zadavatel nárok takový inzerát reklamovat. Pokud v takovém případě vzniknou tiskárně vícepráce, budou přefakturovány v plné výši zadavateli.
 4. Pokud zadavatel převezme odpověď na inzerát uveřejněný pod značkou, ztrácí nárok na reklamaci.


Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody mezi vydavatelem a zadavatelem inzerce.